ขณะนี้ได้มีผู้เข้าร่วมอบรมเต็มจำนวนแล้ว กรุณาติดต่อ
นางสาวปรารถนา ชำนาญกิจ โทร. 096-247-9232 อีเมล์ pratana.c@aida-2010.com หรือ
ดร.สนธยา กริชนวรักษ์ โทร. 081-333-2131 อีเมล์ sontaya.k@aida-2010.com